Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe METE

Në daten 7.05.07 u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit midis: Autoritetit të Konkurrencës, përfaqësuar nga Kryetari Znj.Lindita MILO (LATI) dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës, (në vijim Ministria), i perfaqsuar nga Titullari i tij, Z.Genc RULI, e cila ka objektiv kryesor garantimin e transaksioneve të drejta dhe transparente ndërmjet shtetit, veprimtarive të biznesit dhe konsumatorit, si dhe drejton, organizon, bashkërendon veprimtaritë për mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbikqyrjen e tregut, si dhe bën të mundur evidentimin dhe parandalimin e praktikave të tregëtisë së pandershme.

Objekti i kësaj marrëveshjeje është shkëmbimi i informacionit për një zbatim sa më të mirë dhe efikas të ligjeve organike respektive.

Ministria angazhohet të përfshijë Autoritetin në procesin e përgatitjes dhe të diskutimit të akteve ligjore dhe nënligjore brenda fushës së saj të veprimit dhe përpara fillimit të procedurave të miratimit.

Autoriteti dhe Ministria do të publikojnë dhe/ose shkëmbejnë zyrtarisht të dhëna dhe informacione, në masën që lejojnë dhe detyrojnë ligjet ku bazohet ky memorandum, duke respektuar në çdo rast karakterin e tyre konfidencial, dhe që kanë të bëjnë me problemet e konkurencës në treg.Ky memorandum hyri në fuqi menjëherë pas nënshkrimit nga palët përkatëse.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.