Pyetje-Përgjigje

Qëllimi është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, duke përcaktuar rregullat e sjelljes së ndërmarrjeve, si dhe institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e konkurrencës dhe përgjegjësitë e tyre.

Në rastet kur konkurrenca ndikon në çmimet, në tregje specifike atëhere Autoriteti i Konkurrencës mund të ketë ndikim në ndryshimin e çmimeve. Inflacioni merr parasysh nivelin e përgjithshëm të çmimeve nëpër një ekonomi. Konkurrenca joefektive ndikon në rritjen e çmimeve, por nuk rezulton se rritja e çmimeve është domosdoshmërisht rezultat i konkurrencës joefektive. Autoriteti i Konkurrencës nuk vendos çmime. Çmimet e Autoritetit të Konkurrencës janë shpesh të orientuara nga tregu dhe vendosen bazuar në mënyrën se si të tjerët i vendosin çmimet e produkteve dhe shërbimeve në treg. Pra, shitësi merr një vendim bazuar në çmimet e vendosura nga konkurrentët e tij. Çmimet ndërmjet konkurrentëve mund të mos jenë domosdoshmërisht të njëjta.

Fushat e zbatimit të ligjit të Autoritetit të Konkurrencës janë ndërmarrjet dhe grupimet e ndërmarrjeve, të cilat, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, ndikojnë ose mund të ndikojnë në treg. Gjithashtu të gjitha subjektet e përcaktuara në këtë pikë, që e ushtrojnë veprimtarinë në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe për ato që e ushtrojnë veprimtarinë jashtë këtij territori, nëse pasojat e kësaj veprimtarie ndihen në tregun e brendshëm.

Jo, ky ligj nuk zbatohet për marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësve e punëmarrësve dhe për marrëdhëniet që janë objekt i një kontrate kolektive ndërmjet punëdhënësve dhe sindikatave

Palë të treta ose të interesuara për çështje që lidhen me kufizime, shtrembërime ose pengime të konkurrencës, paraqesin pranë Autoritetit të Konkurrencës ankesa a njoftime për këto konstatime. Autoriteti ruan dhe garanton mbetjen anonim të ankuesit, sa herë që ky i fundit e kushtëzon një gjë të tillë.

Ankesa duhet të jetë e plotësuar në gjuhën Shqipe, sipas Formularit që gjendet në faqën e web-it të Autoritetit të Konkurrencës. Ankesa mund të dërgohet ne emailn zyrtar të AK, nëpërmjet postës ose duke u paraqitur në institucionin e AK. Ankesa e plotësuar dhe, nëse është e mundur, kopja elektronike e saj, dorëzohet në Sekretariat. Ankuesi duhet gjithashtu të paraqesë një version jo-kofidencial të ankesës në qoftë se konfidencialiteti është deklaruar për çdo pjesë të ankesës.

Autoriteti, me nismën e tij, me kërkesën e Kuvendit ose me kërkesën e institucioneve rregullatore të sektorëve përkatës, mund të kryejë një hetim të përgjithshëm në një sektor të ekonomisë, nëse ngurtësia e çmimeve ose rrethana të tjera të bëjnë të mendosh se konkurrenca në treg kufizohet ose shtrembërohet. Gjithashtu Sekretariati, me miratimin e komisionit, mund të fillojë hetimin paraprak, me nismën e tij, me ankesë të palëve të interesuara ose të treta, për kufizime, shtrembërime apo pengime të konkurrencës. Sekretariati fillon hetimin paraprak, sa herë që kërkohet nga komisioni.

Për përcaktimin e masës së gjobës merren parasysh rëndësia dhe kohëzgjatja e shkeljes. Fitimi i paligjshëm i ndërmarrjeve në sajë të shkeljeve të këtij ligji, përbën masën minimale të gjobës, kur është e mundur të llogaritet ose të vlerësohet në mënyrë objektive.

Një ndërmarrjeje, të përfshirë bashkë me të tjerat në një marrëveshje të ndaluar, sipas nenit 4, mund t’i jepet lehtësimi, i plotë ose i pjesshëm, nga gjobat, nëse ajo ndihmon në zbulimin dhe ndalimin e marrëveshjes së ndaluar, si dhe në përcaktimin e personave përgjegjës, duke siguruar të dhëna, të pazotëruara më parë nga Autoriteti. Ndërmarrjet nën hetim këshillohen nga ana e Komisionit për mundësinë e përfitimit të lehtësimit nga gjoba nëse bashkëpunon me Autoritetit sipas parashikimeve të Ligjit dhe kësaj rregulloreje. Në rastin e një vendimi, Komisioni mund të japë lehtësim nga gjobat në përpjesëtim me kontributin e dhënë për zbardhjen, zbulimin dhe ndalimin e shkeljes, nëse plotësohen kushtet e përcaktuara në këshillën për lehtësim.

Kundër vendimeve të Komisionit të Konkurrencës për vendosjen e sanksioneve mund të bëhet ankim në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e marrjes së njoftimit për vendimin. Ankimi nuk pezullon ekzekutimin e vendimit të parashikuar.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });