Udhëzim “Mbi udhëzimet jozyrtare për sa i përket çështjeve të reja ose të pazgjidhura në lidhje me nenet 4 dhe 9 të ligjit nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” për raste individuale”

“Mbi udhëzimet jozyrtare për sa i përket çështjeve të reja ose të pazgjidhura në lidhje me nenet 4 dhe 9 të ligjit nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” për raste individuale”
Download
19 Mars, 2024

Mbi praktikat më të mira për zbulimin e informacionit në bazat e të dhënave, gjatë procedurave hetimore dhe të kontrollit të përqendrimeve të parashikuara në Ligjin nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”

Udhëzues “Mbi praktikat më të mira për zbulimin e informacionit në bazat e të dhënave, gjatë procedurave hetimore dhe të kontrollit të përqendrimeve të  parashikuara në Ligjin nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”

Manuali i Procedurave për Antitrustin, dokument i brendshme të punës së Autoritetit të Konkurrencës në lidhje me procedurat për zbatimin e ligjit nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”.

Manuali i Procedurave për Antitrustin, dokument i brendshme të punës së Autoritetit të Konkurrencës në lidhje me procedurat për zbatimin e ligjit nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”.

Mbi praktikat më të mira për dorëzimin e provave me karakter ekonomik dhe mbledhjen e të dhënave, në rastet që kanë të bëjnë me zbatimin e 4 dhe 9 të Ligjit Nr.9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar si dhe në rastet e përqendrimeve

Udhëzues “Mbi praktikat më të mira për dorëzimin e provave me karakter ekonomik dhe mbledhjen e të dhënave, në rastet që kanë të bëjnë me zbatimin e 4 dhe 9 të Ligjit Nr.9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar si dhe në rastet e përqendrimeve”
Download
12 Mars, 2021

Për fuqizimin e Autoritetit të Konkurrencës për të qenë sa më i efektshëm në zbatueshmërinë e Ligjit 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar dhe për të siguruar funksionimin e duhur të tregut

Udhëzues “Për fuqizimin e Autoritetit të Konkurrencës për të qenë sa më i efektshëm në zbatueshmërinë e Ligjit 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar dhe për të siguruar funksionimin e duhur të tregut”
Download
30 Qershor, 2020

Mbi Konfidencialitetin dhe Aksesin në Dosje

Udhëzues “Mbi Konfidencialitetin dhe Aksesin në Dosje”
Download
15 Maj, 2020

Mbi konkurrencën në tregjet e rrjeteve dhe shërbimeve për komunikimet elektronike

Udhëzues nr. 5, datë 18.03.2020 “Mbi konkurrencën në tregjet e rrjeteve dhe shërbimeve për komunikimet elektronike”
Download
18 Mars, 2020

Për praktikat më të mira për kryerjen e procedurave në lidhje me zbatimin e nenit 4 dhe 9 të ligjit nr.9121, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar

Udhëzim nr. 4, datë 13.02.2020 “Për praktikat më të mira për kryerjen e procedurave në lidhje me zbatimin e nenit 4 dhe 9 të ligjit nr.9121, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar”
Download
13 Shkurt, 2020

Mbi dëmet që shkaktohen dhe veprimet që ndërmerren kur shkelen dispozitat e Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar

Udhëzues nr. 3, datë 26.06.2019 “Mbi dëmet që shkaktohen dhe veprimet që ndërmerren kur shkelen dispozitat e Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar”
Download
26 Qershor, 2019

Për zbatimin e rregullave të konkurrencës në vlerësimin e marrëveshjeve të aksesit në sektorin e telekomunikacionit

Udhëzim nr. 2, datë 20.12.2018 “Për zbatimin e rregullave të konkurrencës në vlerësimin e marrëveshjeve të aksesit në sektorin e telekomunikacionit”
Download
21 Dhjetor, 2018

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });