Integrimi Evropian

Procesi i integrimit evropian, përbën një nga prioritetet dhe sfidat e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës. Si një institucion lider dhe koordinator për kapitullin e 8-të “Politika e konkurrencës” që përbëhet nga tre komponentë: Konkurrenca, Ndihma Shtetërore dhe Liberalizimi, AK jep kontributin e tij në kuadër të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE), raporton në mënyrë periodike pranë Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, raporton pranë Komitetit të Stabilizim-Asociimit dhe Nënkomitetit për “Tregun e Brendshëm dhe Konkurrencën, përfshirë mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit”.

AK, si drejtues të Grupit Ndërinstitucional të Punës për Integrimin Evropian, zhvillon takime ndërinstitucionale çdo muaj për çëshjtet që i përkasin liberalizimit të tregut.

Në vijim të raportimeve pranë Komisionit Evropian, AK jep kontributin e tij për Progres Raportin, që prej vitit 2005.

Si më poshtë gjeni pjesët nga Progres Raportet për Kapitullin 8:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2018 2019

Njoftim për shprehje interesi

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });