Memorandume Mirëkuptimi brenda vendit

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Autoritetit të Konkurrencës dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, i nënshkruar më 06.04.2021
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Memorandum Mirëkuptimi mes Autoritetit të Konkurrencës dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe mbrojtjen
Albanian University
Marrëveshje bashkëpunimi me Albanian University, nënshkruar më 22.11.2019
Memorandume Mirëkuptimi brenda vendit
Lista e enteve në Republikën e Shqipërisë me të cilat Autoriteti i Konkurrencës ka nënshkruar
Agjencia e Prokurimit Publik
Marrëveshje Bashkëpunimi me Agjencinë e Prokurimit Publik, nënshkruar më 02.04.2019  
Universiteti “Fan S. Noli” Korçë
Marrëveshje Bashkëpunimi për zhvillimin e nismave dhe aktiviteteve të përbashkëta me Universitetin “Fan S. Noli”
Autoriteti i Mediave Audiovizive
Memorandum Mirëkuptimi me Autoritetin e Mediave Audiovizive, nënshkruar më 12.11.2018
Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura
Memorandum Mirëkuptimi me Entin Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit
Posta Shqiptare
Memorandum Mirëkuptimi me Postën Shqiptare, nënshkruar më 04.10.2018
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Memorandum Mirëkuptimi me Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, nënshkruar më 04.05.2018

Memorandume Mirëkuptimi brenda vendit

Lista e enteve në Republikën e Shqipërisë me të cilat Autoriteti i Konkurrencës ka nënshkruar Memorandume Mirëkuptimi përgjatë veprimtarisë së Autoritetit.

Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni në link-un më poshtë.

Dokument

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });