Qendra Rajonale e Konkurrencës (OECD-GVH / RCC)

 

Autoriteti i Konkurrencës bashkëpunon me OECD-GVH/ RCC nëpërmjet pjesëmarrjes në trajnimet e vazhdueshme që kjo qendër ofron për vendet e Europës qendrore, lindore dhe juglindore.

Në datat 19-21 Qershor 2018, OECD-GVH/ RCC organizoi së bashku me AK në Tiranë, seminarin me temë “Për kontrollin e përqendrimeve”, ku morën pjesë përfaqësues nga  nga 27 Autoritete homologe të Konkurrencës nga Europa dhe Azia. Për më shumë informacion mbi këtë event mund të referoheni në link-un si vijon:

AK është pjesë e rrjetit  të shkëmbimit të informacionit (Request for Information- RFI) midis autoriteteve pjesë e OECD-GVH/ RCC, ku kërkohet dhënia e përgjigjeve adekuate  për çështje apo problematika që ato hasin në punën e përditshme të tyre.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });