Përftimi i kontrollit të shoqërisë Banca Comercială “ENERGBANK” S.A. nga shoqëria AS IuteCredit Europe.

Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Banca Comercială “ENERGBANK” S.A. nga shoqëria AS IuteCredit Europe.

Pranë Autoritetit të Konkurrencës është njoftuar transaksioni i kryer nëpërmjet disa blerjeve të njëpasnjëshme të aksioneve të shoqërisë së synuar Banca Comercială “ENERGBANK” S.A. në bursën Moldave, nga shoqëria AS IuteCredit Europe.

Referuar dokumentacionit të depozituar, palët janë:
Pala blerëse: AS IuteCredit Europe është një shoqëri holding e grupit të shoqërive IuteCredit, i cili ofron kredi konsumatore dhe shërbime personale financimi nëpërmjet shoqërive të kontrolluara 100% nga grupi në Moldavi, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Bullgari, Bonje dhe Hercegovinë.

AS IuteCredit Europe është përgjegjëse për menaxhimin strategjik të Grupit IuteCredit.

AS IuteCredit Europe operon në Shqipëri nëpërmjet dy shoqërive të kontrolluara 100% prej saj: IuteCredit Albania SHA dhe Velox Pay SHPK.
Pala shitëse: Aksionarët e shoqërisë Banca Comercială “ENERGBANK” S.A. që ndahen në: Grupi i aksioneve të thesarit; grupi i aksioneve ankand; grupi i aksioneve të bllokuara; entitete ligjore dhe persona fizikë.

Target: Banca Comercială “ENERGBANK” S.A. / B.C “ENERGBANK” S.A. është një shoqëri aksionare, e themeluar në përputhje me legjislacionin e Moldavisë dhe aktive në tregun financiar, e cila ofron shërbime bankare për konsumatorët dhe për shoqëritë tregtare si: shërbime kredie, këmbim valutor, online-banking dhe pagesa me karta bankare etj.

B.C “ENERGBANK” S.A. nuk është prezente dhe nuk realizon të ardhura në Shqipëri.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se transaksioni i njoftuar është në përputhje me nenin 10 dhe 12 të ligjit, sipas të cilit duhet respektivisht të realizohet ndryshimi i qëndrueshëm i kontrollit si dhe të plotësohen kriteret e xhiros.

Për sa më sipër, ky transaksion është objekt autorizimi nga Komisioni i Konkurrencës.

Autoriteti fton palët e interesuara, që brenda pesë ditëve nga shpallja e njoftimit, të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar.
Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit të Konkurrencës me fax (Nr. 0355 4 2234 497), me postë në adresën: Autoriteti i Konkurrencës, Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 4, Kati IV Tiranë; apo me e-mail në adresën competition@caa.gov.al.
Njoftim_per_shtyp_AS_IuteCredit_Europe-_Banca_Comerciala_ENERGBANK_S.A.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });