Njoftim per seance degjimore Vodafone sh.a

Mbi seancën dëgjimore me shoqërinë Vodafone Albania për raportin “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme”
Pas përfundimit të raportit “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme” Komisioni i Konkurrencës i njohu palët nën hetim shoqëritë AMC dhe Vodafone Albania me konkluzionet e raportit dhe pretendimet e ngritura nga Sekretariati i Autoritetit të Konkurrencës.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });