Njoftim Paraprak Përqendrimi – British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / Rrjetit Shperndarës të Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD

Rasti: Përftim Kontrolli: British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD.
Njoftim_Perq._BAT-_FD_BanjaLuka

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.