Vendim nr. 796, datë 29.04.2021

Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit me objekt: “Blerje ushqime për vitin 2021”, Loti I, Loti IV dhe Loti V, të zhvilluara nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, dhe miratimin e angazhimeve si të detyrueshme në formën e kushteve dhe detyrimeve për ndërmarrjet Eagle Cons SHPK dhe M.C.Catering SHPK

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });