VENDIM Nr. 246, datë 09.10.2012

Mbyllja e hetimit të thelluar në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorrik ndaj palëve të treta (MTPL) dhe vendosje gjobe për kufizim të konkurrencës ndaj ndërmarrjeve “Sigal Uniqa Group Austria Sha (Sigal)”, “Sigma Vienna Insurance Group Sha (Sigma)”, “Atlantik Sha”, “Intersig Vienna Insurance Group Sha (Intersig)”, “Interalbanian Sha”, “Alb – Siguracion Sha (Albsig)”, “Instituti i Sigurimeve Sha (Insig)” dhe “Eurosig Sha”.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });