DECISION No. 246 of 9 October 2012

Concluding the investigation into the compulsory motor third party liability (MTPL) insurance market against, and imposing fines on grounds of competition restriction on, undertakings Sigal Uniqa Group Austria Sha (Sigal), Sigma Vienna Insurance Group Sha (Sigma), Atlantik Sha, Intersig Vienna Insurance Group Sha (Intersig), Interalbanian Sha, Alb – Siguracion Sha (Albsig), Instituti i Sigurimeve Sha (Insig) and Eurosig Sha.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.