V E N D I M Nr.92 Datë 24 . 11. 2008

Mbi “Transaksionin e realizuar nëpërmjet shitblerjes të pjesëve prej 20% të kapitalit në shoqërisë Antea Cement Sha, respektivisht nga BERZH dhe IFC”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.