D E C I S I O N No. 92, Dated 24. 11. 2008

On “The transaction realized through the purchase of a package of 20% of the shares of capital of Antea Cement sha by, respectively, EBRD and IFC”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.