V E N D I M Nr. 91 Datë 26.10. 2008

Mbi Njoftimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes 85 % të aksioneve të ARMO Sh.a tek shoqëria e përbashkët ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL Sh.A

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.