Përftimi i kontrollit të shoqërisë VALTELINA SHPK nga shoqëria ALB-ERK SHPK

Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.504, datë 29.03.2018 autorizoi transaksionin “Mbi përfitimin e kontrollit të shoqërisë VALTELINA SHPK nga shoqëria ALB- ERK SHPK”. Për shoqërinë ALB- ERK SHPK u vendos gjoba në masën 0.3% të xhiros së vitit 2016, për shkak të mosplotësimit të afateve të njoftimit në kohë sipas ligjit. Ky transaksion nuk shfaqi shenja të kufizimit të konkurrencës në tregun përkatës ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese të palëve në transaksion.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });