Autorizim i përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej 100 % të shoqërisë InRE SHPK tek Z.Grigor JOTI dhe Z.Plarent KRISTO

Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.507, datë 02.05.2018 “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej 100 % të shoqërisë InRE SHPK tek Z.Grigor JOTI dhe Z.Plarent KRISTO”, autorizoi përqendrimin e realizuar nëpërmjet përfitimit të drejtpërdrejtë të kontrollit. Ky transaksion nuk shfaqi shenja të kufizimit të konkurrencës në tregun përkatës ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese të palëve në transaksion.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });