/publications/read/id/151
30.03.2020 - Publikime
Newsletter COVID-19
/cases/read/id/119
19.03.2020 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, nëpërmjet vendimit nr. 685, datë 18.03.2020, vendosi: 1. Marrjen e ...
/cases/read/id/118
18.03.2020 - Çështjet
Vendim nr. 685, datë 18.03.2020 i Komisionit të Konkurrencës “Për marrjen e masës ...
/cases/read/id/117
18.03.2020 - Çështjet
Vendim nr. 684, datë 18.03.2020 i Komisionit të Konkurrencës “Për hapjen e hetimit ...
Misioni i Autoritetit të Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të pavarur në Republikën e Shqipërisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjenerojë zhvillimin.
Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
European Commission - Competition
Rreth Autoritetit
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. Ai ka filluar veprimtarine e tij ne 1 Mars 2004 në bazë të ligjit Nr. 9121 Datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, si një e mirë ...
United Nations Conference on Trade and Development
Organisation for Economic Co-operation and Development
Regional Centre for Competition in Budapest (Hungary)
International Competition Network