/cases/read/id/28
20.12.2017 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me anë të vendimit nr. 487, datë 05.12.2017 vendosi të autorizojë ...
/cases/read/id/26
19.12.2017 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me anë të vendimit nr. 486, datë 05.12.2017 vendosi të autorizojë ...
/news/read/id/407
12.01.2018 - Njoftime
Më datë 10 Janar 2018, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin nga ndërmarrjet që ...
/publications/read/id/110
26.12.2017 - Publikime
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 489, datë 20.12.2017, vendosi miratimin e rregullores “Për  ...
Misioni i Autoritetit të Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
Rreth Autoritetit
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. Ai ka filluar veprimtarine e tij ne 1 Mars 2004 në bazë të ligjit Nr. 9121 Datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, si një e mirë ...