/publications/read/id/125
04.04.2019 - Publikime
Raporti Vjetor 2018 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2019
/cases/read/id/110
12.04.2019 - Çështjet
Në datën 10.04.2019, Komisioni i Konkurrencës mori vendimin nr. 610 “Mbi autorizimin e përqendrimit ...
/cases/read/id/109
04.04.2019 - Çështjet
Në datën 01.04.2019, Komisioni i Konkurrencës mori vendimin nr. 606 “Mbi autorizimin e ...
/cases/read/id/108
02.04.2019 - Çështjet
Në kuadër të luftës kundër marrëveshjeve të ndaluara në oferta në prokurimet ...
/news/read/id/493
11.04.2019 - Njoftime
Bashkëlidhur do të gjeni njoftimin për shpallje të pozicionit të lirë të punës ...
Misioni i Autoritetit të Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të pavarur në Republikën e Shqipërisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjenerojë zhvillimin.
Rreth Autoritetit
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. Ai ka filluar veprimtarine e tij ne 1 Mars 2004 në bazë të ligjit Nr. 9121 Datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, si një e mirë ...