/cases/read/id/80
24.07.2018 - Çështjet
Me vendimin nr. 538, datë 20.07.2018 “Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e ...
/cases/read/id/77
06.07.2018 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.  534, datë 05.07.2018 “Mbi  autorizimin e përqendrimit ...
/cases/read/id/76
06.07.2018 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.533, datë 05.07.2018 “Mbi  autorizimin e përqendrimit të ...
/news/read/id/445
19.07.2018 - Njoftime
Shpallja e kandidaturës fituese për pozicionin "Inspektor" në Drejtorinë e Analizës dhe ...
/publications/read/id/121
11.07.2018 - Publikime
Udhëzimi “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”
Misioni i Autoritetit të Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të pavarur në Republikën e Shqipërisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjenerojë zhvillimin.
Rreth Autoritetit
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. Ai ka filluar veprimtarine e tij ne 1 Mars 2004 në bazë të ligjit Nr. 9121 Datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, si një e mirë ...