/cases/read/id/14
20.10.2017 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 477, datë 12.10.2017, në mbledhjen e tij, vendosi të vazhdojë ...
/cases/read/id/10
02.10.2017 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e datës 21 shtator 2017, me vendimin nr.475, datë 21.09.2017 vendosi ...
/news/read/id/396
23.10.2017 - Njoftime
Shpallje e kandidaturave që plotësojnë kriteret për vazhdimin e procedurës së konkurrimit për ...
/publications/read/id/106
20.09.2017 - Publikime
Autoriteti i Konkurrencës, së fundi, ka hartuar një broshurë informuese “Programi i ...
Misioni i Autoritetit të Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
Rreth Autoritetit
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. Ai ka filluar veprimtarine e tij ne 1 Mars 2004 në bazë të ligjit Nr. 9121 Datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, si një e mirë ...