/cases/read/id/72
27.06.2018 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.529, datë 25.06.2018 autorizoi përqëndrimin e realizuar ...
/cases/read/id/74
15.06.2018 - Çështjet
Me vendimin nr. 526, datë 14.06.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit Paraprak në tregun e ...
/cases/read/id/70
15.06.2018 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin Nr. 524, Datë 14.06.2018 autorizoi përqendrimin e realizuar ...
/news/read/id/442
17.07.2018 - Njoftime
Saktësim nga Autoriteti i Konkurrencës nisur nga publikimet në media lidhur me furnizimin e avionëve me ...
/publications/read/id/120
06.06.2018 - Publikime
Projekt-Udhëzimi “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të ...
Misioni i Autoritetit të Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të pavarur në Republikën e Shqipërisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjenerojë zhvillimin.
Rreth Autoritetit
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. Ai ka filluar veprimtarine e tij ne 1 Mars 2004 në bazë të ligjit Nr. 9121 Datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, si një e mirë ...