/publications/read/id/123
04.03.2019 - Publikime
 
/cases/read/id/106
07.02.2019 - Çështjet
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë në shqyrtim tregun e sigurimeve gjatë vitit 2018. Komisioni i ...
/cases/read/id/104
04.02.2019 - Çështjet
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë AUTORITETI I KONKURRENCËS Njoftim ...
/cases/read/id/103
28.01.2019 - Çështjet
Komisioni i Konkurrencës, në lidhje me vendimin nr. 12, datë 14.12.2018, të Asamblesë Kombëtare ...
/news/read/id/492
13.03.2019 - Njoftime
Njoftim i kandidaturës fituese për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve ...
Të Reja
Misioni i Autoritetit të Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të pavarur në Republikën e Shqipërisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjenerojë zhvillimin.
Rreth Autoritetit
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. Ai ka filluar veprimtarine e tij ne 1 Mars 2004 në bazë të ligjit Nr. 9121 Datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, si një e mirë ...