Lista e të dhënave të hapura të AK

  • Raportet e monitorimit të tregjeve
  • Hetime të përgjithshme,studime dhe analiza të tregut
  • Dokumentet dhe njoftimet për konsultimet publike që zhvillohen mbi rregullat dhe politikat e konkurrencës

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.