Rasti: Përftimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë Fortenova Group MidCo B.V. dhe tërthorazi i Fortenova Group nga shoqëria Open Pass Limited.

Pranë Autoritetit të Konkurrencës është protokolluar shkresa nr.746 prot., i AK, datë 28.12.2023, “Përqendrimi nëpërmjet fitimit të kontrollit të vetëm të Fortenova Group MidCo B.V. nga shoqëria Open Pass Limited -Njoftim në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës”, ku jemi njoftuar mbi transaksionin e synuar.

Referuar “Marrëveshje për mbështetjen e transaksionit”, palët janë:

-Open Pass Limited  është një shoqëri holding, e themeluar sipas legjislacionit të Maltës, pjesë e Grupit PV, i cili është aktiv në furnizimin me shumicë të frutave dhe perimeve; tregtimin, importin dhe furnizimin me gaz natyror; si dhe në fushën e transportit hekurudhor në Kroaci etj.

Grupi PV nuk është prezent në Shqipëri dhe nuk ka realizuar të ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve.

Target: Fortenova Group MidCo B.V. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar sipas legjislacionit të Hollandës, e cila operon si shoqëri financiare holding.  Target së bashku me shoqëritë nën kontrollin e saj të drejtpërdrejtë apo të tërthortë përbëjnë Grupin Fortenova.

Grupi Fortenova ka si veprimtari kryesore të tij: prodhimin e frutave dhe perimeve të freskëta, drithërave, si dhe funksionimin e fermave të bagëtive;  prodhimin dhe furnizimin e ushqimeve të përpunuara, si vajra ushqimorë, margarinë, majonezë, djath dhe produkte mishi; furnizimin me pakicë të mallrave të konsumit të përditshëm ushqimor dhe jo ushqimor etj.

Grupi Fortenova realizon të ardhura në Shqipëri  nëpërmjet shitjes së produkteve: vajra ushqimorë, mish i përpunuar, erëza / salca të ftohta, pije joalkoolike, salca për bukën, yndyrë perimesh, pije me bazë kakao, salca ëmbëlsirash, yndyrna bimore etj.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se transaksioni i njoftuar është në përputhje me nenin  10 dhe 12 të ligjit, sipas të cilit duhet respektivisht të realizohet ndryshimi i qëndrueshëm i kontrollit si dhe të plotësohen kriteret e xhiros.

Për sa më sipër, ky transaksion është objekt autorizimi nga Komisioni i Konkurrencës.

Autoriteti fton palët e interesuara, që brenda pesë ditëve nga shpallja e njoftimit, të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar.

Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit të Konkurrencës me postë në adresën: Autoriteti i Konkurrencës, Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 4, Kati IV Tiranë; apo me e-mail në adresën competition@caa.gov.al.     

Shkarko Njoftimin

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.