Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërive Statkraft Windenergie GmbH & Co.KG dhe Eoliennes Suroit SNC nga shoqëritë Statkraft Germany GmbH, Statkraft Holding Wind & Solar Deutschland GmbH dhe Statkraft Renouvelables Sasu.

Me shkresën nr. 457, datë 23.08.2023 “Njoftim përqendrimi dhe kërkesë për autorizim të përqendrimit”, jemi njoftuar mbi përftimin e kontrollit të Fermave Gjermane dhe Fermave Franceze nga shoqëritë Statkraft Germany GmbH, Statkraft Holding Wind & Solar Deutschland GmbH dhe Statkraft Renouvelables Sasu.

Referuar dokumentit “Marrëveshje Shitblerje”, palët pjesëmarrëse në transaksion janë:

Pala blerëse:

Blerësi 1: Statkraft Germany GmbH është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit gjerman, me objekt aktiviteti: blerja, veprimtaria holding, administrimi dhe shitja e aksioneve në shoqëri të tjera dhe kryerja e të gjitha aktiviteteve të ndërlidhura me to.

Blerësi 2: Statkraft Holding Wind & Solar Deutschland GmbH është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit gjerman, me objekt aktiviteti: blerja, shitja dhe administrimi i aksioneve të shoqërisë.

Blerësi 3: Statkraft Renouvelables Sasu është një shoqëri aksionare e thjeshtuar, e themeluar sipas legjislacionit francez, me objekt aktiviteti projektimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e centraleve të energjisë elektrike, marrjen e angazhimeve financiare ose materialeve në tregtimin e energjisë dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me to etj,

Blerësit janë pjesë e Grupit Statkraft. Grupi Statkraft është prezent në Shqipëri përmes dy filialeve të saj, Statkraft Renewables Albania SHPK  dhe Devolli Hydropower SHA, të cilët operojnë në tregun e prodhimit të energjisë elektrike.

Pala shitëse:

Shitësi 1: Breeze Two Energy GmbH & Co.KG është një partneritet i kufizuar, i themeluar sipas legjislacionit gjerman.

Shitësi 2: Breeze Two GmbH është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit gjerman, me objekt aktiviteti: menaxhimin e aseteve nën zotërim.

Shoqëritë Target:

Target 1: Statkraft Windenergie GmbH & Co.KG është një partneritet i kufizuar, i themeluar sipas legjislacionit gjerman.

Target 2: Eoliennes Suroit SNC (Shoqëria e Projektit Francez) është një partneritet, i themeluar sipas legjislacionit francez.

Shoqëritë target nuk janë prezente dhe nuk gjenerojnë të ardhura në Shqipëri.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se transaksioni i njoftuar është në përputhje me nenin  10 dhe 12 të ligjit, sipas të cilit duhet respektivisht të realizohet ndryshimi i qëndrueshëm i kontrollit si dhe të plotësohen kriteret e xhiros.

Për sa më sipër, ky transaksion është objekt autorizimi nga Komisioni i Konkurrencës.

Autoriteti fton palët e interesuara, që brenda pesë ditëve nga shpallja e njoftimit, të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar.

Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit të Konkurrencës me postë në adresën: Autoriteti i Konkurrencës, Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 4, Kati IV Tiranë; apo me e-mail në adresën competition@caa.gov.al.     

Shkarko Njoftimin

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });