Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Parque Eólico Litueche SpA nga shoqëria Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.

Me shkresën nr. 341/5 datë 27.09.2023 “Njoftim përqendrimi dhe kërkesë për autorizim të përqendrimit”, jemi njoftuar mbi përftimin e kontrollit të shoqërisë Parque Eólico Litueche SpA nga shoqëria Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.

Referuar “Marrëveshjes për Shitblerjen e Kuotave”, palët pjesëmarrëse në transaksion janë:

Pala blerëse: Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A është një shoqëri aksionare, e organizuar sipas ligjeve të Kilit, e angazhuar në prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë hidroelektrike. Blerësi zotërohet nga shoqëria Statkraft Chile Inversiones Eléctricas Limitada, shoqëri e grupit Statkraft.

Grupi Statkraft është prezent në Shqipëri përmes dy filialeve të saj, Statkraft Renewables Albania SHPK  dhe Devolli Hydropower SHA., të cilët operojnë në tregun e prodhimit të energjisë elektrike.

Pala shitëse: Plan-8 Energía Infinita Limitada është një shoqëri e themeluar sipas legjislacionit të Kilit e cila zotëron 100% të kuotave të shoqërisë target Parque Eólico Litueche SpA.

Shoqëria Target: Parque Eólico Litueche SpA është një shoqëri kiliane, e themeluar posaçërisht për të implementuar projektin e një ferme ere në Kili, aktualisht në një stad zhvillimi të avancuar.

Shoqëria target nuk është prezent dhe nuk gjeneron xhiro në Shqipëri.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se transaksioni i njoftuar është në përputhje me nenin  10 dhe 12 të ligjit, sipas të cilit duhet respektivisht të realizohet ndryshimi i qëndrueshëm i kontrollit si dhe të plotësohen kriteret e xhiros.

Për sa më sipër, ky transaksion është objekt autorizimi nga Komisioni i Konkurrencës.

Autoriteti fton palët e interesuara, që brenda pesë ditëve nga shpallja e njoftimit, të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar.

Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit të Konkurrencës me postë në adresën: Autoriteti i Konkurrencës, Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 4, Kati IV Tiranë; apo me e-mail në adresën competition@caa.gov.al.

Shkarko Njoftimin

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });