Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet

Projekt-Udhëzimi “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”

Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të ligjit nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, ka hartuar projekt-udhëzimin “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”, i cili synon t’u japë siguri ligjore ndërmarrjeve të interesuara, nëpërmjet interpretimit të koncepteve të kufizimeve drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme për përqendrimet.

Projekt-udhëzimi është përafruar plotësisht me acquis të BE, konkretisht me njoftimin e Komisionit Evropian (2005/C 56/03) “Për kufizime drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”

Rregullat e parashikuara në dispozitat e këtij Udhëzimi, pasqyrojnë thelbin e praktikave të Komisionit Evropian, dhe përcaktojnë parimet për vlerësimin dhe autorizimin e përqendrimeve, nga Autoritetet kombëtare.

Autoriteti i Konkurrencës është në pritje të komenteve apo sugjerimeve.

Për më shumë informacion, ju lutem klikoni në link-un më poshtë.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });