Mbi hartimin e Draft-Rregullores “Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë”

Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, ka hartuar draft–rregulloren “Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë”, qëllimi i së cilës është përjashtimi nga ndalimi i kategorive të marrëveshjeve të cilat kanë si objekt ose pasojë e transferimin e teknologjisë, në zbatim të nenit 6 të ligjit nr. 9121/2003.

Draft-rregullorja është përafruar plotësisht me acquis të BE, më konkretisht me rregulloren nr. 316/2014, datë 21.04.2014, të Komisionit Europian “Për zbatimin e nenit 101(3) të Traktatit për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë”, (32014R0316) (OJ L 93, 28.3.2014, p. 17–23).

Draft-rregullorja ka në fokus sigurimin e konkurrencës efektive dhe siguri ligjore për ndërmarrjet, duke përcaktuar marrëveshjet e transferimit të teknologjisë të cilat përjashtohen nga ndalimi, vlerësimi i ndikimit të tyre në tregun përkatës si dhe evidentimi i rasteve kur këto lloj marrëveshjesh nuk përjashtohen.

Draft-rregullorja u është dërguar palëve të interesit dhe Autoriteti i Konkurrencës është në pritje të komenteve apo sugjerimeve.

Për më shumë informacion, ju lutem klikoni në link-un më poshtë.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });