Fjala e Kryetares së Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës

Prof.Dr. Juliana Latifi

Viti 2018 përkon me një periudhë tejet të ngjeshur dhe sfiduese të veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës në përmbushjen e detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr.9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar. Ashtu si në të kaluarën, përgjatë gjithë vitit, fokus qendror i veprimtarisë së institucionit ka qenë misioni për të garantuar respektimin e rregullave të lojës së ndershme nga të gjithë pjesëmarrësit e tregut.

Aktiviteti ynë ka qenë shumë dimensional. Ai është materializuar në një numër të konsiderueshëm vendimesh të marra nga ana e Komisionit të Konkurrencës, organit vendimmarrës të Autoritetit. Më konkretisht, gjatë vitit 2018 u morën 87 vendime, ose thënë ndryshe dy herë më shumë se në vitin 2017. Në mënyrë të përmbledhur, vendimmarrja ka konsistuar në një sërë gjetjesh në formën e rekomandimeve, autorizimeve, vlerësimeve ligjore, masave të përkohshme përfshirë dhe vendimet e natyrës penalizuese.

Duke u ndalur tek kjo e fundit duhet theksuar se në vitin 2018, u vendosën 6 gjoba, nga të cilat u mundësua vjelja dhe derdhja në buxhetin e shtetit të vlerës 269 milionë lekë. Për herë të parë në veprimtarinë e Autoritetit, vlera e gjobave të vjela së bashku më të ardhurat e arkëtuara nga autorizimi i përqendrimeve, rezultojnë 3.5 herë më të larta se gjithë buxheti i veprimtarisë së vetë institucionit.

Një drejtim i rëndësishëm i veprimtarisë së institucionit ka qenë dhe ndjekja me prioritet e rekomandimeve të lëna nga Kuvendi i Shqipërisë në Rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017”, datë 03.05.2018. Nga ky këndvështrim, Autoriteti ka arritur të adresojë të gjithë rekomandimet e lëna, nga ku duhet veçuar monitorimi në vazhdimësi i aktivitetit të ndërmarrjeve, që u janë dhënë nga shteti të drejta ekskluzive dhe të veçanta, për të evidentuar dhe shmangur situatat monopolistike.

Veprimtaria e institucionit ka qenë e spikatur edhe në përmbushjen e misionit ligjor në formulimin dhe zbatimin e politikave të tjera, si dhe në avokatinë e konkurrencës së lirë. Pjesë e kësaj veprimtarie ka qenë kontributi i Autoritetit në vlerësimin e një sërë dokumentesh të natyrës ligjore dhe nënligjore, duke synuar forcimin e konkurrencës në treg, minimizimin e abuzimeve me pozicionin monopol dhe uljen e përqendrimeve në ekonomi.

Një kujdes të veçantë Autoriteti i ka kushtuar komunikimit me grupet e ndryshme të interesit dhe autoritetet e rëndësishme të shtetit. Në të gjitha rastet është bërë kujdes që komunikimi të jetë sa më transparent dhe i përshtatur në përputhje me karakteristikat kryesore të çdo grupi interesi.

Autoriteti ka arritur të krijojë marrëdhënie efektive bashkëpunimi dhe të shkëmbimit të informacionit të ndërsjelltë me homologët e vet ndërkombëtarë. Bashkëpunimi ndërkombëtar vlerësohet i rëndësishëm, veçanërisht në drejtim të rritjes së ekspertizës, të azhurnimit me 5 tendencat e momentit dhe të rritjes së reputacionit të Autoritetit. Pjesë e bashkëpunimit ndërkombëtar ka qenë dhe angazhimi i pandërprerë i institucionit në funksion të procesit të integrimit evropian të vendit.

Dinamika e zhvillimeve ekonomike dhe financiare në vend, së bashku me objektivat madhore që ka vendi në raport me të ardhmen e tij evropiane, krijojnë në vazhdimësi një ambient të përgjithshëm sfidues për të gjithë aktorët e rëndësishëm institucionalë në fushën e vendimmarrjes dhe rregullimit. Përjashtim nuk bën dhe Autoriteti i Konkurrencës. Misioni i tij unik si garantues i konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, do të mbetet prioriteti madhor i punës sonë në vitin 2019. Autoriteti do të mbetet një avokat i përkushtuar i konkurrencës së lirë dhe interesave të konsumatorit, duke besuar se vetëm në këtë mënyrë do të përmbushë synimin final për më shumë zhvillim dhe mirëqenie për të gjithë.

Ju faleminderit!

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });