Çështje të konkurrencës në ekonomi

Monografia “Cështje të konkurrencës në ekonomi” botuar nga Prof.Asoc.Dr.Lush Perpali eshte nje trajtim i problematikës së konkurrences dhe disa fenomeneve antikonkurruese, pare ne kendveshtrimin e teorise se ekonomise, perqasjes me legjislacionin ne kete fushe, si dhe rasteve konkrete te shqyrtuara per praktikat qe demtojne konkurrencen e lire dhe efektive ne treg.

Ne teresine e tij, botimi eshte nje permbledhje e zhvillimeve kryesore ne politiken dh eligjin e konkurences ne Shqiperi qe nga fazat embrionale, e deri ne perafrimin e legjislacionit shqipetar me “acqui communitaire ” ne fushen e konkurrences.

Monografia ben nje pershkrim te shkurter te koncepteve baze te tregut dhe te konkurrences efikase dhe ndalet me konkretisht ne fushat e zbatimit te kuadrit ligjor per konkurrencen. Keshtu, abuzimi me poziten dominuese dhe sjelljet monopol, marrveshjet e ndaluara ne formen kartel, de perqendrimi i shoqerive qe sjell pozita dominuese, jane dhe fushat kryesore te zbatimit te legjislacionit.

Edhe shembujt praktike, nga eksperienca e vendeve te Bashkimit Europian, mendohet se do te ndihmojne lexuesin ne krijimin e nje gjykimi te qarte mbi proceset ekonomike, mbikeqyrjen e tregut ne kendveshtrimin e konkurrences, dhe rastet konkrete kur sjelljet e nje ose disa shoqerive shkaktojne efekte per konkurrentet, konsumatoret dhe ekonomine ne teresi.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });