Përftimi i kontrollit të shoqërisë Intenta GmbH nga shoqëria CARIAD SE.

Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Intenta GmbH nga shoqëria CARIAD SE.

Pranë Autoritetit të Konkurrencës është njoftuar transaksioni i blerjes dhe transferimit të të gjitha aksioneve të shoqërisë Intenta GmbH tek shoqëria CARIAD SE.

Referuar dokumentacionit të depozituar, palët në marrëveshje janë:

Pala blerëse: CARIAD SE është një shoqëri evropiane, e themeluar në përputhje me legjislacionin gjerman, me objekt aktiviteti: zhvillimin dhe shitjen e zgjidhjeve softuerike për industrinë automobilistike dhe pjesëmarrjen në shoqëri të të gjitha llojeve, veçanërisht në industrinë e softuerit.

CARIAD SE është një filial i zotëruar plotësisht nga shoqëria Volkswagen Aktiengesellschaft, shoqëria mëmë e Grupit Volkswagen. Grupi Volkswagen operon në Shqipëri përmes shoqërive të zotëruar indirekt prej tij: Porsche Albania SHPK dhe Porsche Leasing SHPK.

Pala shitëse: Z. Heiko Cramer dhe Z. Basel Fardi janë persona fizikë, shtetas të huaj, të regjistruar në shtetin gjerman dhe aksionarë të shoqërisë target Intenta GmbH.

Target: Intenta GmbH është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me legjislacionin gjerman. Intenta GmbH zhvillon dhe integron softuer specifik që janë përbërës të sistemeve (të avancuara) për asistencën e shoferëve dhe përbërës të navigatorëve, që ndihmojnë shoferin nëpërmjet përdorimit të sensorëve dhe algoritmeve.

Intenta GmbH nuk ka aktivitet dhe nuk realizon të ardhura në Shqipëri.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se transaksioni i njoftuar është në përputhje me nenin 10 dhe 12 të ligjit, sipas të cilit duhet respektivisht të realizohet ndryshimi i qëndrueshëm i kontrollit si dhe të plotësohen kriteret e xhiros.

Për sa më sipër, ky transaksion është objekt autorizimi nga Komisioni i Konkurrencës.

Autoriteti fton palët e interesuara, që brenda pesë ditëve nga shpallja e njoftimit, të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar.
Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit të Konkurrencës me fax (Nr. 0355 4 2234 497), me postë në adresën: Autoriteti i Konkurrencës, Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 4, Kati IV Tiranë; apo me e-mail në adresën competition@caa.gov.al.
Njoftim_per_shtyp_CARIAD_SE-_Intenta_GmbH

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });