Njoftim për shtyp

Në kuadër të promovimit të kulturës së konkurrencës, mbrojtjes së konkurrencës së lirë dhe efektive në treg dhe për të luftuar në mënyrë efektive marrëveshjet në oferta në procedurat e prokurimit publik, Autoriteti i Konkurrencës zhvilloi sot, më datë 6 qershor, Workshop-in me Shoqatën “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” me temë “Marrëveshjet në Oferta në Proçedurat e Prokurimit Publik në Kuptim të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”.

Në fjalën e tij Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës, Z. Denar Biba prezantoi për të ftuarit, specifikat kryesore të legjislacionit për mbrojtjen e konkurrencës, nevojën për një rol proaktiv të AK në funksion të kontrollit, zbulimit dhe ndëshkimit të marrëveshjeve të ndaluara në prokurimin publik, si dhe raste konkrete nga veprimtaria e Autoritetit lidhur me hetime të mëparëshme në tregun e prokurimeve publike, në një bashkëbisedim interaktiv me pjesëmarrës nga bota e biznesit.

Ky Workshop u përshëndet nga Znj. Mira Pogaçi, Drejtore Ekzekutive e Shoqatës “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” e cila në fjalën e saj vlerësoi bashkëpunimin e Autoritetit të Konkurrencës për mirëfunksionimin e tregut për sigurimin e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg për përmirësimin e procedurave të prokurimit publik. Në këtë Workshop morën pjesë dhe përfaqësues nga Agjencia e Prokurimit Publik.

Gjithashtu, përfaqësues të Autoritetit të Konkurrencës paraqitën në mënyrë të detajuar për të pranishmit, prezantime për “Marrëveshjet në oferta në proçedurat e prokurimit publik në kuptim të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”; Programin e Përputhshmërisë me Rregullat e Konkurrencës dhe prezantim për Programin e Lehtësimit nga Gjobat.

Ky aktivitet shërbeu për forcimin e kuadrit ligjor për mbrojtjen e konkurrencës së lirë dhe efektive për mirëfunksionimin e tregut, veçanërisht në çështje si prokurimet publike si dhe rritjen e bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Konkurrencës me shoqatën “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” dhe botën e biznesit, me synim identifikimin e mënyrave dhe mjeteve për të adresuar rastet e marrëveshjeve të ndaluara në ofertat publike, rritjen e ndërgjegjësimit për minimizimin e praktikave antikonkurruese të fshehta në tregjet e prokurimit, marrjen e nismave të përbashkëta për të përmirësuar njohuritë e përfaqësuesve të Autoriteteve Kontraktore etj.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });