Njoftim për mediat.

Mbi memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet

Autoritetit të Konkurrencës (AK) dhe Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU)

Njoftim mediat_ERRU-AK

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.