Njoftim paraprak për përjashtim nga ndalimi i marrëveshjes së bashkëpunimit

Më datë 10 Janar 2018, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin nga ndërmarrjet që operojnë në tregun e sigurimeve të automjeteve për përjashtimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit të lidhur ndërmjet tyre në vitin 2017, në lidhje me shitjen dhe administrimin e Kartonit Jeshil.

Autoriteti i Konkurrencës fton të gjitha palët e interesuara të shprehin opinionet mbi marrëveshjen e njoftuar brenda 30 ditëve nga publikimi i këtij njoftimi.

Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit të Konkurrencës përmes FAX në numrin +355 4 2234497, ose me postë në adresën e institucionit: Rruga “Sami Frashëri“, Nr:4, Kati IV, Tiranë apo në adresën elektronike competition@caa.gov.al

Për më shumë informacion shikoni dokumentin bashkëlidhur këtij njoftimi.

 

Njoftim_Paraprak_per_Perjashtim_Karton_Jeshil

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });