Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe Drejtorise se Pergjithshme te Doganave.

Në datën 17.12.2007 Autoriteti i Konkurrencës, përfaqësuar nga kryetarja Lindita Milo (Lati) dhe drejtori i Përgjithshëm i Doganave, Përparim Dervishi, nënshkruan nje marrëveshje bashkëpunimi me qellim garantimin e konkurrencës se ndershme ne tregun shqiptar. Sipas ketij memorandumi. Autoriteti ka përgjegjësinë e mbrojtjes se konkurrencës se lire, respektimin e rregullave për veprimet antikonkurruese.

Pas nenshkrimit te memorandumit, të dy titullarët ndanë te njëjtin mendim se ky është një hap i rendesishem ne kuadër te integrimit evropian, ku konkurrenca edhe ne fushën e doganave ka nje rendësi te veçante për një sistem doganor sa me te shëndetshëm dhe me përfitime me te ndjeshme për klientët dhe publikun. Palet u angazhuan te bashkëpunojnë ne sigurimin e të dhënave të domosdoshme në kryerjen e studimit, analizimit për licencimin e subjekteve tregtuese e importuese si dhe mbikëqyrjes se kushteve të tregut.
Memorandumi i krijon te dy institucioneve, hapësirën e nevojshme qe brenda kuadrit ligjor dhe rregullativ të rrisin bashkëpunimin e tyre të ndersjelle, duke shkembyer informacion dhe ekspertize per te permiresuar situaten aktuale ne tregun vendas, lidhur me shkallen e konkurrencës, si dhe për te shmangur rastet e kufizimit, te pengimit dhe te deformimit te konkurrencës ne kete treg.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.