Vendim Nr.922, Datë 21.11.2022

Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për miratimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen Ujësjellës Kanalizime Elbasan SHA

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.