Vendim nr. 785, datë 25.03.2021

Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit me objekt “Blerje ushqime për vitin 2021”, Loti I, Loti IV dhe Loti V, zhvilluar nga Autoriteti Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.