Vendim nr. 759, datë 30.12.2020

Mbi bashkimin me përthithje të shoqërisë ABCom SHPK nga shoqëria Vodafone Albania SHA

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.