Vendim Nr 1075,Datë 26.04.2024

“MBI  FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KONTROLLIT TË PËRQENDRIMEVE PËR RASTIN E KRIJIMIT TË NDËRMARRJES SË PËRBASHKËT, GRABOVA HYDROPOWER SHPK, NGA ORTAKËT THEMELUES TË SAJ, SHOQËRITË GR ALBANIA SHPK, AGNA SHA DHE ALB-STAR SHPK, SI DHE TRANSAKSIONIN E SHITJES SË KUOTAVE TË SHOQËRISË ALB-STAR SHPK TEK SHOQËRIA GJOKA KONSTRUKSION SHA”

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });