V E N D I M Nr.96 datë 10 /12/ 2008

Për Mbylljen e hetimit ndaj shoqërive që veprojnë në tregun e sigurimit të detyrueshëm për produktin “Karton Jeshil”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.