V E N D I M Nr.81 Datë 10.06.2008.

Për “Përjashtimin nga Ndalimi i Marrëveshjes së lidhur midis American Exress Limited (AMEX) dhe ALPHA BANK A.E”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.