V E N D I M Nr. 152 Datë 21.07.2010

“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shit – blerjes së 50% të Kuotave të shoqërisë Energji Ashta Sh.p.k, nga VERBUND International GbmH tek EVN AG”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.