Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve “Vodafone Albania” SHA dhe “Telekom Albania” SHA për mos përmbushjen e detyrimit të vendosur nga Komisioni i Konkurrencës në Vendimin Nr. 475, datë 21.09.2017

Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.495, datë 08.02.2018 “Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve “Vodafone Albania” SHA dhe “Telekom Albania” SHA për mos përmbushjen e detyrimit të vendosur nga Komisioni i Konkurrencës në vendimin nr. 475, datë 21.09.2017”, konstatoi mos përmbushjen e detyrimeve të vendosura nga Komisioni i Konkurrencës me vendimin nr. 475, datë 21.09.2017 nga ndërmarrjet “Vodafone Albania” SHA dhe “Telekom Albania” SHA, dhe vendosi gjobitjen e ndërmarrjeve “Vodafone Albania” SHA dhe “Telekom Albania” SHA në masën 0.02 % të xhiros së secilës ndërmarrjeje për vitin paraardhës financiar.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });