Njoftim për shtyp

Autoriteti i Konkurrencës ka marrë në shqyrtim tregun e sigurimeve gjatë vitit 2018. Komisioni i Konkurrencës ka marrë vendime për tregun e sigurimeve, ku ka dhënë rekomandimet përkatëse për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, i cili është rregullatori i këtij tregu.

Vendimet e marra nga Komisioni i Konkurrencës për tregun e sigurimeve gjatë vitit 2018 janë si më poshtë:

• Vendimi nr. 526, datë 14.06.2018, “Për hapjen e procedurës së Hetimit Paraprak në tregun e ndërmjetësimit në sigurime nga bankat e nivelit të dytë”.
• Vendimi nr. 561, datë 15.10.2018, “Për disa rekomandime dhe mbylljen e hetimit paraprak në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta për produktin TPL e brendshme”.

Nëpërmjet vendimeve të mësiperme, Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të nenit 70 të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ka kerkuar Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare rregullimin e tregjeve përkatëse të cilat janë objekt i veprimtarisë së tij, dhe ku Autoriteti i Konkurrencës kerkon vendosjen e një konkurrence të lirë dhe efektive nëpermjet marrjes së masave konkrete.

Vendimet mund t’i gjeni në faqen zyrtare të Autoritetit të Konkurrencës.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });