Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një shoqërie të përbashkët, “Shushica Hydropower” SHPK nga “Trema Engineering 2” SHPK, “GR Albania” SHPK dhe “ALB-STAR” SHPK

Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.515, datë 22.05.2018 “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një shoqërie të përbashkët, “Shushica Hydropower” SHPK, nga “Trema Engineering 2” SHPK, “GR Albania” SHPK dhe “ALB-STAR” SHPK”, autorizoi përqendrimin e realizuar në tregun e prodhimit dhe tregtimit të energjisë elektrike. Ky transaksion nuk shfaqi shenja të kufizimit të konkurrencës në tregun përkatës ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese të palëve në transaksion.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.