Autoritetet Shqiptare dhe Kosovare të Konkurrencës organizojnë një tryezë pune të përbashkët

Prizren, Maj 2012 – Autoritetet e mbrotjes së konkurrencës, të Shqipërisë dhe Kosovës, kanë organizuar një tryezë pune të përbashkët për të diskutuar mbi eksperiencat reciproke për zbatimin e legjislacionit dhe praktikën e punës në këto dy vende.
Në këtë takim morrën pjesë Kryetarja e Autoritetit Shqiptar të Konkurrencës Znj.Lindita Milo, Kryetari i Autoritetit Kosovar për Konkurrencën, Z.Ahmet Krasniqi, si dhe komisionerë, drejtues e ekspertë të të dy institucioneve. Kjo tryezë pune është në vazhdën e bashkëpunimit të dy insitucioneve homologe për të nxitur një treg me konkurrencë sa më të lirë e efektive në të dy vendet. Qëllimi i ketij takimi ishte shkëmbimi i njohurive dhe praktikave më të mira në zbatimin e legjislacionit përkatës.
Midis dy institucioneve të mbrojtjes së konkurrencës është ndërtuar një marrëveshje e bashkëpunimit, e cila ka shërbyer si baza e bashkëpunimit të vazhdueshëm midis tyre si në nivel ekspertesh ashtu edhe ne nivel të Komisionit vendimmarrës.
Nëpërmjet kësaj tryeze të përbashkët, nga ekspertet e Autoritetit Shqiptar të Konkurrences, u realizuan prezantimet e ekperiencës së fituar gjatë proceseve të rishikimi gjyqësor të vendimeve të Komisionit të Konkurrencës, si dhe zhvillimet e fundit në kuadrin ligjor dytësor të konkurrencës. Në mënyrë më specifike u prezantuan rregulloret e përjashtimeve në bllok të marrëveshjeve vertikale dhe praktikave bashkrenduese në sektoret e : mjeteve motorike, sigurimeve dhe transportit ajror
Gjithashtu, kjo tryezë u karakterizua nga shkembimi i mendimeve për rastet konkrete që ishin objekt pune për të dy institucionet, bazuar në  argumentat teorike të doktrines së konkurrencës si dhe u sollën shëmbuj nga praktikat më të mira të identifikuara në rrjetet ndërkombëtare të konkurrencës.
Në konkludim kryetarët e të dy institucioneve identifikuan vlerën e shtuar të këtij aktiviteti, i cili përbën një instrument shume efikas për Autoritetin Kosovar të Konkurrencës si një institucion i ri dhe me më pak eksperiencë në zbatimin e së drejtës së konkurrencës në Kosovë.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.