Rezolutë e Kuvendit “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2020”

Kuvendi i Shqipërisë:

– Duke vlerësuar rolin e Autoritetit të Konkurrencës në sigurimin e një konkurrence të lire dhe efektive në treg, në zbatim të ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar;

– Duke njohur bashkëpunimin e këtij Autoriteti me institucionet qendrore e ato rregullatore për aktet që mund të prekin funksionimin e konkurrencës në tregje;

– Duke konsideruar se mirëfunksionimi i tregjeve kërkon gjithëpërfshirjen e aktorëve dhe faktorëve të tregut për t’i bërë ata konkurrues dhe sa më të hapur, me synim mirëqenien e konsumatorit,
Vlerëson veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës gjatë vitit 2020 në drejtim të:

– Angazhimit maksimal të Komisionit të Konkurrencës për zhvillimin normal të veprimtarisë së institucionit, edhe pse në kushtet e vështira të krijuara si pasojë e pandemisë Covid-19, i cili është pasqyruar në miratimin e një numri total prej 87 vendimesh.

– Monitorimit të vazhdueshëm së bashku me institucionet e tjera mbikëqyrëse të përqëndrimeve të autorizuara gjatë vitit 2019 në dy nga tregjet me impakt të drejtpërdrejtë në interesat dhe mirëqenien e konsumatorëve, siç është tregu i telefonisë celulare dhe tregu financiar, me qëllim vlerësimin e efekteve që do të sillte në treg ndryshimi I kontrollit të shoqërive respektive.

– Përfundimit të procedurave hetimore në 5 tregjet që janë hetuar gjatë vitit 2019, për të cilat ka pasur dyshime të arsyeshme apo janë konstatuar raste të marrëveshjeve të ndaluara ose abuzim me pozitën dominuese, si: tregu i shërbimeve bankare, tregu i veprimtarive ekonomike që zhvillohen nga Federata Shqiptare e Futbollit, tregu i importit të grurit dhe prodhimit të miellit, tregu i prodhimit dhe tregtimit të naftës bruto, tregu i depozitimit dhe devijimit të energjisë elektrike, si dhe përfundimi i hetimit të përgjithshëm në sektorin e arsimit të lartë, shoqëruar me detyrimet dhe rekomandimet përkatëse për IAL-të publike dhe private, rekomandimet e dhëna MASR dhe INSTAT.

– Rritjes së numrit të hetimeve në tregjet tradicionale, si dhe nisjen e hetimeve në tregjet e reja shumë sensitive për publikun e gjerë, siç është tregu për shitjen me shumicë dhe pakicë të materialeve paramjekësore, kërkesa e të cilave është rritur ndjeshëm si pasojë e pandemisë.

– Përafrimit të mëtejshëm të kuadrit rregullator të konkurrencës me direktivat e BE-së, duke hartuar dhe miratuar gjatë vitit 2020 katër akte nënligjore në formën e udhëzuesit, ku ndër më kryesorit është miratimi i direktivës së Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, ECN+ “Për fuqizimin e Autoritetit të Konkurrencës për të qenë sa më i efektshëm në zbatueshmërinë e ligjit nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar dhe për të siguruar funksionimin e duhur të tregut”, e cila jep sigurinë se Autoriteti i Konkurrencës ka të gjitha mjetet e duhura për zbatimin e ligjit të konkurrencës, duke ofruar garanci dhe standarde në veprimtarinë e tij, si dhe aktet e tjera që do vijnë në ndihmë të ndërmarrjeve, konsumatorëve dhe publikut në terësi përsa i takon çështjeve që lidhen me konkurrencën në tregjet e rrjeteve dhe shërbimeve për komunikimet elektronike, me praktikat më të mira për kryerjen e procedurave për zbatimin e dispozitave ligjore për marrëveshjet e ndaluara dhe abuzimin me pozitën dominuese në treg apo dhe implementimin e rregullave të konkurrencës që lidhen me konfidencilitetin dhe aksesin në dosjet e Komisionit.

– Dhënies së kontributit për Kuvendin dhe institucionet e tjera për sa i takon vlerësimit ligjor të akteve ligjore dhe nënligjore, ku për vitin 2020 Autoriteti ka vlerësuar në total 37 akte, nga të cilat 3 projektligje, 4 projektakte normative, 24 akte nënligjore në tregun e energjisë, 4 akte nëligjore në sektorin e furnizimit me ujë dhe përpunimit të ujërave të ndotura si dhe Dokumentin Strategjik dhe Planin e Veprimit të AMA-s.

– Trajnimit të vazhdueshëm të stafit të realizuara në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar nëpërmet projekteve të BERZH dhe IPA, duke bërë të mundur zhvillimin e 12 trajnimeve brënda vendit dhe 10 trajnimeve jashtë, si dhe një pjesmarrje aktive në organizmat ndërkombëtarë, si: UNCTAD, OECD/RCC, ICN, etj.

– Përmirësimit ndër vite të përpjekjeve të institucionit në drejtim të advokacisë përkundrejt shumë palëve në treg, si: konsumatorët, komuniteti i biznesit dhe institucionet shtetërore, ku konkretisht gjatë vitit 2020 është hartuar dhe miratuar në bashkëpunim me projektin e asistencës teknike të dhënë nga BERZH-i dokumenti “Advokacia e konkurrencës dhe strategjia e komunikimit”, realizimi në datën 5 dhjetor i “Ditës Kombëtare të Konkurrencës” dhe nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit me Komisionerin për të Drejtën e Infomimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

– Ndjekjes së 3 proceve gjyqësore gjatë vitit 2020 ku Autoriteti rezulton të jetë i paditur nga ndërmarrjet për të cilat me vendimarrje të Komisionit është konstatuar abuzimi me pozitën dominuese dhe për të cilat gjykata administrative e shkallës së parë i ka dhënë të drejtë Autoritetit.

– Dhënies së rekomandimeve konkrete për entet rregullatore dhe institucionet e administratës qëndrore, si dhe pasurimin e Platformës Parlmentare Online me këto rekomandime duke përditësuar statusin e tyre në vazhdimësi.

Kuvendi kërkon që Autoriteti i Konkurrencës për vitin 2021, të angazhohet në këto drejtime:

• Të vazhdojë monitorimet, hetimet dhe analizat në tregjet sensitive dhe me ndikim të drejtpërdrejtë për mirëqenien e konsumatorit, por edhe për tregjet e tjera referuar praktikave të ngjashme të vendeve të BE-së si tregu i medias audiovizive, shërbimeve portuale dhe sektori i ekonomisë dixhitale.

• Brenda vitit 2021 të paraqesë në Kuvend për amendim ligjin nr. 9121, datë 28.7.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, të ndryshuar.

• Të zgjerojë më tej ndërhyrjen në procesin ligjbërës duke mos u fokusuar në vlerësimin e projektit të një propozimi të ri ligjor, por edhe në vlerësimin e legjislacionit ekzitues, me qëllim evidentimin e pasojave të padëshirueshme që mund të ketë pasur një ligj, duke harmonizuar këtë ndërhyrje në nivel kombëtar dhe vendor.

• Të jetë aktiv dhe i përfshirë në advokacinë e reformave që promovojnë konkurrencën në procedurat e prokurimit publik dhe dhënies së ndihmës shtetërore, duke kontribuar drejtëpërsëdrejti në të ardhurat e kursyera që lejojnë rritje të shpenzimeve në fusha të tjera të buxhetit.

• Të organizojë më shumë trajnime/seminare në fushën e prokurimit publik për autoritet kontraktuese dhe për bashkësinë e biznesit në mënyrë që të udhëzohet drejt hartimi optimal të procedurave të prokurimit publik, për të shmangur marrëveshjen e fshehtë dhe bid rigging dhe të rritet ndërgjegjësimi mbi rëndësinë e konkurrencës në prokurimin publik.

• Të krijojë mekanizma efektivë konsultimi me bizneset dhe partnerët socialë për të siguruar transparencë dhe parashikueshmëri të masave mbështetëse dhe legjislacionit në fushën e konkurrencës.

• Të rrisë përpjekjet për zhvillimin e mëtejshëm të kulturës së konkurrencës me fokus të veçantë botën akademike, me synimin që të sigurojë një gjeneratë profesionistësh, të cilët do të jenë të formuar në fushën e ligjit dhe të ekonomisë së konkurrencës dhe të pajisur me dije për të trajtuar politikat e konkurrencës dhe çështje të rregullimit.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });