Njoftim për shtyp

Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij më datë 05.07.2023, mori në shqyrtim rastin për vendosje gjobe ndaj shoqërive AGNA SHA, INFO-TELECOM SHPK dhe TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SHPK, për mosnjoftimin brenda afatit të përqendrimit të realizuar për përfitimin e kontrollit të përbashkët të shoqërisë AMB CONSTRUCTION SHPK.

Bazuar në nenin 12, pika 2 e Ligjit nr. 9121, datë 23.07.2023 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” një përqendrim duhet të njoftohet pranë Autoritetit të Konkurrencës brenda 30 ditëve nga lidhja e marrëveshjes.

Për mos respektim të afatit të pëcaktuar në nenin 12, pika 2 të ligjit, bazuar në nenin 73, pika 1, gërma dh) e ligjit nr. 9121, datë 23.07.2023 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, Komisioni i Konkurencës vendos gjobë për shkelje të lehtë në masën jo më shumë se 1% e xhiros totale të vitit paraardhes financiar, mbi ndërmarrjet apo grupimet e ndërmarrjeve, e cila në këtë rast do të ndahet mes tre shoqërive të mësipërme, në përpjesëtim me përqindjen e kuotës së kapitalit në shoqërinë target, AMB Construction SHPK.

Për këto arsye, Komisioni i Konkurrencës me vendimin nr. 996, datë 05.07.2023 vendosi:
1. Për mos njoftimin brenda afatit të përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të përbashkët të shoqërisë AMB CONSTRUCTION SHPK nga shoqëritë AGNA SHA, INFO-Telecom SHPK dhe TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SHPK vendosjen e gjobës mbi:

a) Shoqërinë AGNA SHA, në masën 20,000,000 (njëzetmillion) lekë;
b) Shoqerinë INFO-Telekom SHPK në masën 20,000,000 (njëzetmillion) lekë;
c) Shoqërinë TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SHPK në masën 10,000,000 (dhjetëmillion) lekë.

Për më tepër, ju lutem konsultoni faqen zyrtare të Autoritetit të Konkurrencës në https://caa.gov.al.

Shkarkoni njoftimin

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });