Decision No. 1089, Date 21.06.2024

“FOR THE OPENING OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION PROCEDURE IN THE PUBLIC PROCUREMENT MARKET AGAINST THE ENTERPRISES ADASTRA SHPK AND COLOMBO SHPK”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.