Leniency Application

Leniency Application
Download
November 24, 2015

Fee Payment Invoice

Model i faturës për arkëtim në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Financave nr.19 datë 20.05.2010, nr. prot. 5808 date 20.05.2010, “Për perdorimin e Faturës për arkëtim”.
Download
September 20, 2010

Collection invoice template

Model of the invoice for collection pursuant to the Order of the Minister of Finance no. 19 dated 20.05.2010, no. prot. 5808 dated 20.05.2010, “On the use of the Invoice for collection”.
Download
May 20, 2010

Complaint Form

Complaint Form
Download
July 27, 2009

Extended Notice Form

Extended Notice Form
Download
July 3, 2008

Basic Notice Form

Basic Notice Form

Agreement notification form

Here you can find the form with the relevant information that must be submitted by the parties involved in an agreement.
Download
November 23, 2007

Agreement notification form

Here you can find the form with the relevant information that must be submitted by the parties involved in an agreement.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });