Decision No. 1087, Date 14.06.2024

FOR THE IMPOSITION OF A FINE ON THE ENTERPRISE ARLIS ADMINISTRIM SHPC FOR REFUSAL TO ACCEPT INSPECTIONS IN SUPPORT OF THE DECISION OF THE COMPETITION COMMISSION

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.