Vendim Nr 998, Datë 05.07.2023

MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET PËRFTIMIT TË KONTROLLIT TË DREJTPËRDREJTË DHE TË TËRTHORTË TË SHOQËRISË INFOSOFT SYSTEMS SHPK NGA Z. ARMAND SHARRA.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.