Vendim Nr.133 datë 14.12. 2009

“Për disa rekomandime për Entin Rregullator të Energjisë në lidhje me aplikimin për tarifat e reja të energjisë elektrike për vitin 2010 nga KESH Sh.A, OST Sh.A dhe OSSH Sh.A”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.