Decision no 7 date 01. 06. 2004

Pursuant to Article 24, letters ”d” and ”dh”, and Article 84, letter ”c” of Law No. 9121, dated 28.07.2003, titled “On Protection of Competition”, the Competition Commission

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.